گوله برفی

و شاعرها زیر میزها زمزمه می کنند: ای پرنده زیبا! لحظه ای بر شانه ام بنشین

خرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست